Provozní řád

Podmínky kurzů a platební podmínky.

( upraveno/doplněno 10. 3. 2018 )

Vážení klienti, zde pro Vás shrnujeme základní pravidla a doporučení pro hladký průběh Vašich lekcí s námi ve vodě či na suchu. Čtěte prosím pozorně, souhlas s nimi při přihlášení do kurzu a jejich dodržování v průběhu Vaší účast na našich lekcích je vyžadováno. 

Nicméně není zde možné písemně podchytit všechny situace a detaily provozu, věříme, že případné dotazy a nejasnosti zvládneme společně vyřešit ústně k oboustranné zodpovědnosti. Děkujeme za vstřícnost a spolupráci.

Zakoupení lekce/kurzu se klienti zavazují dodržovat tento provozní řád a plně respektovat pokyny instruktorek. Porušení ustanovení provozního řádu může být důvodem k vyloučení z kurzu bez finanční či jiné náhrady.

Vaše osobní údaje uvedené v přihlášce budou sloužit pouze i interním potřebám agentury Ve vodě doma a bude s nimi nakládáno dle zákona o ochraně osobních údajů ( 101/2002 Sb.)

  1. Bezpečnostní a hygienické zásady:

Účastníci kurzu jsou plně zodpovědní za své bezpečné (opatrné) chování v prostorách bazénu, tělocvičny a prostorách přilehlých (šatny, chodby). Za děti nese plnou zodpovědnost doprovázející osoba (rodič), která dohlíží na to, aby dítě dbalo pokynů instruktorky (mimo jiné i během samostatného plavání větších dětí) a chovalo se v prostorách bezpečně a opatrně (neběhalo po mokré podlaze, nevstupovalo do bazénu bez vědomí a souhlasu instruktora či doprovázející osoby apod.). Nikdy nenechávejte své děti bez dozoru (za tímto účelem umožňujeme rodičům přítomnost na břehu i během lekcí plavání větších dětí bez rodičů).

Ve vodě doma nenese zodpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si děti nebo jejich doprovod způsobí svým jednáním či nedodržením instrukcí instruktorek či nerespektováním tohoto provozního řádu. Za tímto účelem doporučujeme uzavřít s pojišťovnou úrazové pojištění. Přesto je každý klient (včetně dětí) povinen neprodleně informovat instruktorku v případě jakýchkoliv potíží (nevolnost, malátnost) či úrazu, které vzniknou v průběhu výuky.

Instruktorky Ve vodě doma Vám nabízí sportovní aktivity ve vodě i na suchu. Každý úkon rodič provádí po vlastním zvážení svých aktuálních schopností na vlastní riziko. Pokud se na daný cvik necítí, oznámí toto instruktorce. Pokud má pochybnosti, zda jeho dítě je na daný cvik dostatečně zralé nebo v dostatečné aktuální kondici, opět vše oznámí instruktorce a postupuje dále podle doporučení po konzultaci.

Na lekce přicházejte pouze v případě, že jste v dobré zdravotní kondici (doprovod i dítě), která odpovídá předpokládaným činnostem. Případné chronické potíže konzultujte s lékařem a písemně nás informujte o jeho doporučeních. Vstup do lekcí (ve vodě i na suchu) s akutními zdravotními problémy (infekcemi apod.) není možný. Včas nás informujte, omluvte si hodinu a pokud je to možné, domluvte náhradu. Dětský ekzém není přenosný, a proto není překážkou při účasti na lekcích. Do bazénu je možný vstup dětem až od pěti měsíců věku.

V prostorách se pohybujte pomalu a opatrně, na kluzkou mokrou podlahu v prostorách šaten, sprch a v okolí bazénu doporučujeme protiskluzovou čistou obuv. Do tělocvičny doporučujeme sálovou obuv. Sledujte, jestli na zemi před Vámi není nějaké batolící se dítě či hračka/náčiní. Mějte vždy přehled, kde se nachází Vaše dítě a jestli mu nehrozí nebezpečí úrazu (pádu do bazénu, uklouznutí na mokrém povrchu apod.). Věnujte zvýšenou pozornost pomalému otevírání dveří, mohou za nimi být děti.

Bazén je čištěn UV lampou, abychom dosáhli co nejkvalitnější vody pro plavání malých dětí. Čistota vody nicméně přímo souvisí se schopností klientů dodržovat základní hygienické pravidlo – vždy do bazénu vstupujte až po řádném omytí mýdlem bez plavek (platí i pro děti)!!! a po odlíčení (sprchování je vyžadováno i v případě, že jste se dnes doma již jednou sprchovali, nebo po použití WC). Dítě musí mít dostatečně přiléhavé plavky s gumičkou kolem stehen a v pase nebo speciální plenku do vody. Důrazně doporučujeme také před vstupem do bazénu (a na cvičení na suchu) odložit šperky, žvýkačky a bonbony. Do sauny je možno vstupovat pouze bez plavek a s ručníkem (sárongem), po užití sauny doporučujeme studenou sprchu. Do prostoru šaten vstupujte po lekci plavání řádně osušeni.

V případě použití nočníku je nutné ho vyčistit na toaletě, opláchnout a vrátit na původní místo. Pokud dítě vykoná velkou potřebu (případně se poblinká) v prostorách bazénu nebo sauny, je potřeba to okamžitě nahlásit instruktorce.

Do prostor šaten a bazénu je přísný zákaz vstupu ve venkovní obuvi. Přihlížející smějí do prostor bazénu vstupovat pouze v lehkém oblečení (kraťasy, sukně) a s protiskluzovou čistou obuví či po omytí nohou. Jinak je možno se dívat na lekci plavání i z chodby skrz okno, tam není nutné žádné speciální převlékání.

V tělocvičnách, v prostorách bazénu ani šaten přilehlých není povolena konzumace potravin a není povoleno vnášet skleněné předměty (lahve)!

Lekcí je zakázáno účastnit se pod vlivem alkoholu či omamných látek. Kouření je zakázáno ve všech prostorách bazénu i tělocvičny.

2) Organizační doporučení:

Na lekci doporučujeme přijít v dostatečném časovém předstihu,  abyste se stihli převléci (pro lekci plavání osprchovat) a včas být připraveni na začátek výuky  (pro děti je to velice důležité a často na tom závisí, zda budou celou lekci přijímat či odmítat).  Do prostor výuky (bazén, tělocvična) nicméně vstupujte až v době zahájení Vaší lekce a po vyzvání instruktorkou. ( Nevstupovat do prostoru šatny, sprch dříve než 15 min. před zahájením lekce. K bazénu nejdříve 5 minut před zahájením lekce.

Po skončení své lekce opusťte prostory (bazén, tělocvičnu) v co nejkratší možné době. Do bazénu a tělocvičny není v době výuky umožněn vstup sourozencům, jejichž lekce zrovna neprobíhá! Především v době výuky plavání starších dětí bez rodičů je důrazně vyžadováno, aby v bazénu byly pouze děti, kterým právě probíhá výuka.

Je vyžadováno, aby osoby, které se nachází na břehu (či poblíž tělocvičny) v době výuky (přihlížející prarodiče, sourozenci apod., klienti opouštějící předchozí výuku) se chovaly tiše a nerušily probíhající lekci.

Po skončení plavecké lekce doporučujeme dopřát dětem čas na aklimatizaci před odchodem ven (především v zimních měsících), k čemuž dobře slouží hernička při kavárně v 8. patře hotelu. Tam je také možné dítě nakrmit.

Aktuální informace obdržíte buď sms nebo mailem (zde nás také můžete kontaktovat s dotazy či připomínkami), případně sledujte naše webové stránky (sekci Aktuality), či facebookovou stránku.

3) Potřebné vybavení účastníků programu pro kurzy plavání či cvičení:

Průkazka (slouží jako doklad o zaplacení kurzovného a vyčerpaných lekcích)

Plavání:

Plavky (pro malé děti těsné přiléhavé s gumičkami kolem stehen a pasu nebo speciální plenku do vody), ručník, plavecké brýle (doporučováno), osušku, mycí potřeby, hřeben, dále dle osobní potřeby (čistá obuv určená pro pohyb u bazénu, olej na masírování, přebalování pro dítě, náhradní oblečení v případě zamokření, svačina na posilněnou po lekci, hračka).

Fén je k dispozici v šatnách či v herničce, není tedy nutné nosit vlastní. Před vstupem do bazénu doporučujeme sundat a bezpečně uložit šperky (do uzamykatelných skříněk), Ve vodě doma nemůže přebírat zodpovědnost za případnou ztrátu či poškození jakýchkoliv cenných předmětů (ať v bazénu, tělocvičně nebo v prostorách šaten či na chodbě).

Cvičení:

Pohodlné oblečení a sálovou obuv pro sport, podložku (látkovou plenu pro dítě), nápoj, dále dle osobní potřeby (např. pro dítě příkrm, svačinu na posilněnou po lekci, hračka).

4) Pořizování fotografií a video záznamů:

Ve vodě doma si vyhrazuje právo použít fotografie a video záznamy pořízené z hodin výuky jako metodický materiál či pro účely propagace (letáky, webové stránky, facebook). Klienti s tímto udělují souhlas při vyplňování přihlášky. Pokud zákazník s takovýmto využitím fotografií a videa nesouhlasí, je povinen nás o tom písemně informovat v dostatečném časovém předstihu.

Na závěr kurzu nabízíme po domluvě svým klientům placenou službu individuálního fotografování a natáčení videa (provádí buď instruktorka, nebo profesionální fotograf/kameraman). Vzhledem k tomu, že není možné zajistit, aby v případě soukromého fotografování či natáčení videa v průběhu lekcí nedocházelo k zaznamenávání i klientů, kteří s tímto nesouhlasí, a není možné kontrolovat, jak s takovým záznamem klient dále bude disponovat, je zakázáno z lekcí pořizovat jakékoliv soukromé záznamy.

5) Platební a storno podmínky

Cena 1 lekce – rodič +dítě/360,-Kč. V ceně je výuka s lektorkou po dobu 30 min. ( skupina nejstarších dětí je 45 min. ), využití sauny, prostoru bazénu po plavání (masáž), využití herničky v 8. patře hotelu ( viz Kde plaveme ). Pro sourozence poskytujeme výrazné slevy! Podmínkou slevy je včasné úhrada zálohy a doplatku za celý kurz pro minimálně dvě děti ( jeden sourozenec platí plnou cenu, druhý má slevu 25%.

V případě závazného přihlášení do kurzu plavání rodičů s dětmi  a zaplacení zálohy 1000,-Kč na dítě.  Vám rezervujeme místo pro konkrétní den a čas dle domluvy. Cena celého kurzu je dána počtem lekcí v daném kurzu a musí být uhrazena před začátkem kurzu.

Storno poplatky z plavání dětí:

Odstoupit od závazné přihlášky je možné pouze písemně – buď poslat sms zprávu nebo e-mail!

Odstoupení od závazné přihlášky do 3 dnů před zahájením vlastního kurzu si účtujeme poplatek 300,-Kč.

Odstoupení od závazné přihlášky nejpozději do 2. lekce kurzu si účtujeme storno poplatek ve výši 30% ceny kurzu.

V případě odstoupení  z probíhajícího kurzu po proběhlé 2. lekci činí storno poplatek 100% z ceny kurzu. Finanční vyrovnání v takovém případě nelze provést, neboť náklady za rezervované místo ve skupince již proběhly stoprocentně.